LOVEPOP 圖庫系列

本站也接受指定女優圖檔製做,一片光碟的容量(以4G(4100MB)為限,超過即算第二片,每位女優皆有標示圖檔容量,請自行計算,未標示則尚未收集完整)您可選擇您所喜歡的女優,將其圖檔製做在同一片光碟,以免您所買的光碟,有些女優是您不喜歡(指定製做,請告知每片光碟要收錄的女優編號)

指定製做光碟每片為250元

圖檔內容請自行參考網站
http://lovepop.net/teigaku/

單片:150元

編號
內容
編號
內容
編號
內容
編號
內容
PLP01
L001~030 合輯
PLP02
L034~048 合輯
PLP03
L051~061 合輯
PLP04
L063~067,070~072 合輯
PLP05
L069,073~077 合輯
PLP06
L078~085 合輯
PLP07
L086~095,097合輯
PLP08
L096,098~103 合輯
PLP09
L105~108,110 合輯
PLP10
L109,111~113,k001~016 合輯
PLP11
L114~117,k017,018合輯
PLP12
L118~121,k019~033合輯
PLP13
L122~125,127合輯
PLP14
L126,129,k034,035合輯
PLP15
L128,130,131,k035~044合輯
PLP16
L132,k045~052,b001,002合輯
PLP17
L133,137,k053 合輯
PLP18
L134~136,140,k054 合輯
PLP19
L138,139,141,b003,004合輯
PLP20
L142~144,b005合輯
PLP21
L145~147,k055,b006 合輯
PLP22
L148,k056,057-1 合輯
PLP23
k057-2~059合輯
PLP24
b007,008,m001m002 合輯
PLP25
L149,150,b009,b010 合輯
PLP26
L151,152,b011 合輯
PLP27
L153,155,k060,b012 合輯
PLP28
L154,b013 合輯
PLP29
L156~159 合輯
PLP30
L160~163 合輯
PLP31
L164,165 合輯
PLP32
L166,171~173 合輯
PLP33
L167,178 合輯
PLP34
L168,185合輯
PLP35
L169,170 合輯
PLP36
L174,175,183 合輯
PLP37
L176,177,181 合輯
PLP38
L179,184 合輯
PLP39
L180,189 合輯
PLP40
L182,186 合輯
PLP41
L187,190 合輯
PLP42
L188,192 合輯
PLP43
L191,194 合輯
PLP44
L193,198 合輯
PLP45
L196,197 合輯
PLP46
L195,m003,004 合輯
PLP47
L200,205 合輯
PLP48
L212,b014 合輯
PLP49
L203,m005,b015-1 合輯
PLP50
b015-2,m007 合輯
PLP51
b017,020,m006 合輯
PLP52
L206,m008 合輯
PLP53
L207,m009 合輯
PLP54
b016,018 合輯
PLP55
L199-1,b023 合輯
PLP56
L199-2,L210-1 合輯
PLP57
L201,k062-1 合輯
PLP58
L202,k062-2 合輯
PLP59
L204,m011 合輯
PLP60
L208,218 合輯
PLP61
L209,211 合輯
PLP62
L210-2,m010 合輯
PLP63
L213,b022 合輯
PLP64
L214,k061 合輯
PLP65
b019,021 合輯
PLP66
L215,220 合輯
PLP67
L216,225-1 合輯
PLP68
L217,b024 合輯
PLP69
L222,m013 合輯
PLP70
b025,m012-1 合輯
PLP71
L223,m012-2 合輯
PLP72
L225-2,b026 合輯
PLP73
L228,b027 合輯
PLP74
L219-1,227-2 合輯
PLP75
L219-2,231-1 合輯
PLP76
L219-3,227-1 合輯
PLP77
L221-1,224 合輯
PLP78
L221-2,231-2 合輯
PLP79
L226-1,230 合輯
PLP80
L226-2,236 合輯
PLP81
L232,240-1 合輯
PLP82
L233-1,237合輯
PLP83
L233-2,b028 合輯
PLP84
L235,239-1 合輯
PLP85
L238-1,239-2 合輯
PLP86
L238-2,240-2,241-1 合輯
PLP87
L229-1,241-2 合輯
PLP88
L229-2,L245 合輯
PLP89
L242,L248-2 合輯
PLP90
L243,b030 合輯
PLP91
L246,L248-1 合輯